Algemene voorwaarden ontwerper

Gebruiks- en licentievoorwaarden WeProduce

Artikel 1. Algemeen
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van WeProduce waarbij naar deze algemene voorwaarden is verwezen. Het door Ontwerper zonder commentaar aanvaarden en behouden van deze voorwaarden geldt als instemming met de toepassing van de voorwaarden. In de voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
  • WeProduce: WeProduce, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, tevens handelend onder de naam Tees4
  • Ontwerper: de natuurlijke - of rechtspersoon die aan WeProduce (een) ontwerp(en) beschikbaar stelt.
  • Ontwerp: alle tekeningen, schetsen, beelden, teksten, illustraties, foto's en overige digitale afbeeldingen die Ontwerper naar WeProduce verzendt in het kader van de dienst van WeProduce.
 2. Afwijking van de algemene voorwaarden is alleen mogelijk indien partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk vooraf zijn overeengekomen.
 3. De toepasselijkheid van de door Ontwerper gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen.
 4. Mocht enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zal/zullen de nietige of vernietigde bepaling(en) van de algemene voorwaarden worden vervangen door een nieuwe, rechtens toelaatbare bepaling(en) waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) in acht wordt genomen
 5. WeProduce behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Indien de wederpartij een wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.
Artikel 2. De overeenkomst
 1. Via de website van WeProduce kan Ontwerper WeProduce uitnodigen tot het aangaan van een overeenkomst door een Ontwerp aan te leveren. De overeenkomst tussen WeProduce en Ontwerper komt tot stand op het moment dat WeProduce het aangeleverde Ontwerp aanvaardt. Ontwerper zal hierover bericht ontvangen van WeProduce.
 2. Door het Ontwerp aan te leveren via de website van WeProduce verkrijgt Ontwerper geen enkel recht met betrekking tot openbaarmaking van het ingezonden Ontwerp. WeProduce heeft het recht het Ontwerp te onderzoeken en te beoordelen of het Ontwerp past binnen de richtlijnen en het imago van WeProduce. WeProduce beoordeelt of het Ontwerp geaccepteerd of geweigerd wordt. Weigering van het Ontwerp is mogelijk zonder opgaaf van redenen.
Artikel 3. Licenties
 1. Door het Ontwerp naar de website van WeProduce te uploaden, verleent Ontwerper aan WeProduce de volgende licenties:
  • het niet-exclusieve, wereldwijde, overdraagbare, in sublicentie te geven recht om het Ontwerp te gebruiken, openbaar weer te geven via alle aan WeProduce gerelateerde kanalen, te reproduceren, te verkopen en te verspreiden in of op producten en in reclame en promotiemateriaal ten behoeve van WeProduce;
  • het recht om eventueel een minimale, voor het gebruik van het Ontwerp strikt noodzakelijke wijzigingen aan te brengen in het Ontwerp.
 2. Ontwerper behoudt alle auteursrechten en overige rechten van intellectueel eigendom met betrekking tot het Ontwerp.
 3. Ontwerper is bevoegd het Ontwerp op ieder gewenst moment van de website van WeProduce te verwijderen. Door verwijdering van het Ontwerp worden alle licenties met betrekking tot dat specifieke Ontwerp direct beëindigd, behalve met betrekking tot reeds geplaatste bestellingen en reeds bestaand reclame- en promotiemateriaal.
Artikel 4. Verklaringen van Ontwerper
 1. Ontwerper verklaart en garandeert eigenaar te zijn van het Ontwerp en alle daarop rustende rechten van intellectueel eigendom, of dat het Ontwerp onderdeel is van het publieke domein, waardoor met de verzending van het Ontwerp geen inbreuk gemaakt wordt op de (intellectuele) eigendomsrechten of andere rechten van derden.
 2. Ontwerper garandeert gerechtigd te zijn tot het verlenen van de licentie zoals besproken in artikel 3. Ontwerper verklaart tevens gerechtigd te zijn tot het aangaan van deze overeenkomst.
 3. Ontwerper verklaart en garandeert dat het Ontwerp niet lasterlijk, obsceen, discriminerend of illegaal is.
 4. Ontwerper verklaart dat er geen sprake is van geschillen in verband met de rechten op het Ontwerp. Tevens geeft Ontwerper aan dat er geen rechten van derden bij hem bekend zijn, die gebruikmaking van het Ontwerp door WeProduce in de weg zouden kunnen staan.
 5. Ontwerper geeft middels de overeenkomst aan WeProduce het recht tot het maken en verkopen van producten waarin het Ontwerp van Ontwerper zonder inbreuk op de rechten van derden is opgenomen.
Artikel 5. Opzegging en verwijdering
 1. Ontwerper kan de overeenkomst opzeggen door zijn account op de website van WeProduce te verwijderen. De opzegging is per direct, ook voor wat betreft de licentie op het ontwerp behalve met betrekking tot reeds geplaatste bestellingen en reeds bestaand reclame- en promotiemateriaal (zie artikel 3, lid 3 van deze algemene voorwaarden).
 2. Beide partijen hebben het recht om de overeenkomst wegens dringende redenen per direct op te zeggen. Van een dringende reden is met name sprake wanneer één van de partijen een verplichting uit de overeenkomst niet na komt of wanneer blijkt dat het Ontwerp van Ontwerper inbreuk maakt op enig recht van een derde partij. Het Ontwerp zal dan per direct van de website van WeProduce verwijderd worden.
 3. WeProduce behoudt zich het recht voor de account van Ontwerper te verwijderen en diens IP-adres te blokkeren indien Ontwerper deze algemene voorwaarden herhaaldelijk schendt.
Artikel 6. Aansprakelijkheid en vrijwaring
 1. WeProduce kan jegens Ontwerper niet aansprakelijk zijn, tenzij er sprake is van opzet, grove schuld, onachtzaamheid of een schending van een contractuele bepaling door WeProduce of haar ondergeschikten. Indien WeProduce aansprakelijk blijkt te zijn, is de aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag waarop de schade betrekking heeft.
 2. Ontwerper is jegens WeProduce aansprakelijk voor alle schade die WeProduce lijdt als gevolg van gebruikmaking van het Ontwerp. Hieronder vallen nadrukkelijk doch niet limitatief alle kosten die WeProduce noodzakelijkerwijs maakt voor het nemen van juridische stappen en de kosten c.q. bedragen aan schadevergoeding die WeProduce op grond van gebruikmaking van het Ontwerp aan een derde partij dient te betalen wegens schending van enig recht van die derde partij. Ontwerper vrijwaart WeProduce van al deze kosten en schadevergoedingen.
Artikel 7. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
 1. Op alle overeenkomsten tussen WeProduce en Ontwerper waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen WeProduce en Ontwerper die mochten ontstaan en waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de rechter in de vestigingsplaats van WeProduce. Niettemin hebben partijen het recht het geschil voor te leggen aan een onafhankelijk arbitrage-instituut.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingezet een geschil in onderling overleg te beslechten.
© 2024, tees4.com. Privacy Policy. Algemene voorwaarden.